Przejdź do treści

Strategia Rozwiązywania Problemow Społecznych.

Zadania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych

Orzekanie o niepełnosprawności

PDF Drukuj Email

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łukowie

ul. Broniewskiego 20/26

21 - 400 Łuków

tel./fax 025 798 99 13

tel. 507 043 674

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łukowie realizuje zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczące orzekania o niepełnosprawności ? dzieci do lat 16 oraz o stopniu niepełnosprawności ? osób powyżej 16 roku życia i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Zespołu to:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r Nr 14, poz. 92)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328)

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162)
w sprawach nieunormowanych powyższymi aktami, zastosowanie ma kodeks postępowania administracyjnego i kodeks cywilny.

Orzekanie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się, osobiście bądź za pośrednictwem poczty, do właściwego miejscowo powiatowego zespołu. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łukowie rozpatruje wnioski mieszkańców powiatu łukowskiego.

Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko dziecka, przedstawiciela ustawowego dziecka lub osoby zainteresowanej, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL;

2) adres zamieszkania lub pobytu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość;

3) określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia (np. uzyskanie świadczeń finansowych z pomocy społecznej, uprawnień do korzystania ulg, możliwości korzystania z warsztatów terapii zajęciowej, uzyskania Karty Parkingowej lub inne);

4) dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej danej osoby;

5) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Do wniosku o wydanie orzeczenia załącza się:

a. zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana (powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),

b. inne posiadane dokumenty, w tym medyczne, umożliwiające ustalenie niepełnosprawności (stopnia niepełnosprawności).

Wniosek i zaświadczenie lekarskie muszą być składane na odpowiednim druku.

Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach składów orzekających. O wyznaczonym terminie posiedzenia składu orzekającego informujemy wnioskodawców pisemnie. Nieobecność na posiedzeniu musi zostać pisemnie usprawiedliwiona. W przeciwnym przypadku sprawa jest umarzana.

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16-ego roku życia)
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy dziecka do 16-ego roku życia)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności